Český návod, pokrývá verzi r1568. Vychází z původního francouzského manuálu z 28.2.2012, postupně aktualizován
##Toto NENÍ překlad NOVÉHO oficiálního francouzského manuálu!
Doplněn podrobnější popis podmínek v uživatelských spinačích.
Doplněna kapitola Telemetrie.
Přidán popis globálních proměnných.
Upraven Úvod, popsána nová struktura menu Radio Setup, upraven graf průběhu v Limits, české obrázky v kapitole Global Variables.
Doplněna informace o alternativních zákl. deskách, upraven popis telemeterií a popis vazby GV na letové fáze.
Doplnění popisů protokolů PPM, PPM16, PPMsim, PXX a DSM2 do kapitoly Setup.
Vložena přehledová tabulka vstupních veličin pro uživatelské přepínače (Vlastní spínače/Custom Switches)
Přidán obrázek typů cykliky.
3.3.2013
Úpravy podle Andrease Weitla (zrušen popis položky “Filtr ADC”, doplnění vzorců pro výpočet řádku mixu)
Drobné úpravy textů
Popis významu „!“
Doplnění “DOWN LONG” a “UP LONG” na hl. obr.
Vložení kapitoly „Přehled struktury menu“ s obrázky od P. Čuje
Vložení odstavce „Další informace“ do kapitoly „Mixer“ (překlad a doplnění textu od Andrease Weitla)

Czech user guide - covers version r1568.
It is based on the original French manual of 2012, Febr. 28 gradually updated

##This is NOT a translation of the NEW official French manual!

Supplemented by a more detailed description of the conditions in the user switches.
Added Chapter Telemetry.
Added Global Variables.
Modified Introduction, described the new structure of the menu Radio Setup, modified graph of the Limits, Czech pictures added to chapter Global Variables.
Added information on alternative motherboards, modified description of telemetry and description of the GV link to the flight phases.
Descriptions of protocols PPM, PPM16, PPMsim, PXX and DSM2 were added to chapter Setup.
Inserted summary table for user switch input variables (Custom Switches)
Picture of swashplate types added.
March 3, 2013
Editing by Andreas Weitl (repealed item description Filter ADC, addition formulas for calculating line mixing),
Minor editing of texts,
A description of the meaning of “!”,
Added “LONG DOWN” and “UP LONG” on main screen,
Inserted the chapter “Overview of the menu structure” with pictures from P. Čuj,
Insertion of “Other information” in a “Mixer” (translation and amendments of the Andreas Weitl texts)

Document LinkPublished

01 April 2013

Tags